“Dhuh-dhuh Bathara kang Maha Luhung . . . ” Komunitas manusia, di mana pun, dalam payung kulawangsa atau kulawarga, yaitu seorang ‘kula‘